Baner

O nama


Skupština Republike Crne Gore na sjednici održanoj 21. aprila 2004. godine, donijela je Zakon o državnoj revizorskoj instituciji (Službeni list RCG, br. 28/2004.) kojim je formirana Državna revizorska institucija Republike Crne Gore kao institucionalna, eksterna, nezavisna, stručna i objektivna kontrola trošenja budžetskih sredstava i upravljanja državnom imovinom u Crnoj Gori.

 

Državna revizorska institucija je samostalan i nezavisan državni organ koji radi u skladu sa načelima Limske deklaracije donijete na IX Kongresu INTOSAI u Limi 1977 godine, kao osnovnog međunarodnog dokumenta o pravnoj organizaciji, položaju i radu revizije javnog sektora.

 

Revizija se sprovodi u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima INTOSAI, koje donosi Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI), a sve revizorske institucije članice INTOSAI imaju obavezu njihove dosljedne primjene.

 

Državna revizorska institucija je najviši organ kontrole upravljanja budžetom i imovinom države, jedinica lokalne samouprave, fondova, Centralne banke Crne Gore i drugih pravnih lica u kojima država učestvuje u vlasništvu.

 

Institucija samostalno odlučuje o subjektima revizije, predmetu, obimu i vrsti revizije. Institucija obavezno jednom godišnje vrši reviziju završnog računa budžeta Republike.

 

Državna revizorska institucija kontroliše pravilnost (zakonitost), ekonomičnost, efektivnost i efikasnost trošenja budžetskih sredstava i upravljanja imovinom države. O rezultatima izvršenih revizija Institucija izvještava Skupštinu Republike Crne Gore podnošenjem godišnjeg izvještaja. Godišnji izvještaj se dostavlja Skupštini i Vladi do kraja oktobra.

 

U julu mjesecu 2004. godine Skupština Crne Gore imenovala je predsjednika i članove Senata Državne revizorske institucije, čime su se stvorili formalno pravni uslovi za početak rada ove Institucije.

 

Odbor za privredu, finansije i zaštitu životne sredine Skupštine Crne Gore u julu mjesecu 2004. godine, na osnovu javnog konkursa izabrao je šest državnih revizora.

 

Državna revizorska institucija obavlja pored kontrolne, savjetodavne i upravnu funkciju. Usvojeni su unutrašnji akti Institucije: Poslovnik o radu, Uputstvo o metodologiji rada (Službeni list RCG, br. 02/05) kao i Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji poslova i zadataka.

 


 


 
O nama