Baner

28.10.2019.

Izvještaj o reviziji uspjeha „Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara”


16.07.2019.

Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost inspekcijskog nadzora u oblasti priređivanja igara na sreću“


01.07.2019.

Izvještaj o reviziji uspjeha "Uspješnost uspostavljanja, vođenja i kontrole evidencije državne imovine kod Državnih organa"


04.10.2018.

Izvještaj o reviziji uspjeha Efikasnost Uprave carina u sprovođenju mjera naplate carinskog duga


24.09.2018.

Izvještaj o reviziji uspjeha "Efikasnost sistema naplate poreskog duga poreskih obveznika u stečaju i likvidaciji"


24.04.2018. 

Izvještaj o reviziji uspjeha „Upravljanje projektima izgradnje i rekonstrukcije objekata obrazovanja i nauke”


19.02.2018.

Izvještaj o reviziji uspjeha "Efikasnost obračuna i naplate prihoda od korišćenja šuma"


14.02.2018.

Zbirni izvještaj o paralelnoj reviziji uspjeha na temu javnih nabavki koju su sprovele VRI zemalja Zapadnog Balkana


06.09.2017.

Izvještaj o reviziji uspjeha "Planiranje javnih nabavki medicinske opreme"


29.06.2017.

Izvjestaj o reviziji uspjeha "Energetska efikasnost u institucijama javnog sektora"


19.01.2017.

Izvještaj o reviziji uspjeha "Efikasnost unutrašnje revizije u javnom sektoru"


23.11.2016.

Izvještaj o reviziji Efekata aktivnosti Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi


30.10.2016.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji "Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog duga"


24.10.2016.

Izvještaj o reviziji uspjeha "Efikasnost naplate poreskog duga imovinom poreskog obaveznika"


07.04.2016.

Izvještaj o reviziji uspjeha "Izdaci iz budžeta Crne Gore za sudske sporove  po osnovu radnih odnosa"


21.10.2015.

Izvještaj o reviziji uspjeha "Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom"


11.06.2015.

Izvještaj o reviziji uspjeha "Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog duga"


28.07.2014.

Izvještaj o reviziji Sekretarijata za razvojne projekte „Praćenje statusa i dinamike investicionih projekata"