Baner

Organizacija/Jedinica za unutrašnju reviziju


Jedinica za unutrašnju reviziju vrši poslove unutrašnje revizije koji se odnose na: planiranje, organizovanje i izvršenje zadataka unutrašnje revizije, odnosno analiziranje i ocjenjivanje svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Institucije, u skladu sa najboljom strukovnom praksom i standardima unutrašnje revizije, uskladenim sa medunarodnim standardima profesionalne prakse unutrašnje revizije i Etickim kodeksom unutrašnjih revizora; procjenjivanje sistema, procesa i sistema unutrašnjih kontrola na osnovu upravljanja rizicima; izradu izvještaja o nalazu unutrašnje revizije sa odgovarajucim mišljenjima i ocjenama koji se  dostavlja Senatu DRI i odgovornom licu organizacione jedinice u kojoj je obavljena revizija; obavljanje posebne revizije na zahtjev Senata ili prema potrebi, obavljanje revizije korišcenja sredstava Evropske unije dodijeljenih DRI; pracenje sprovodenja preporuka koje su date u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija; davanje savjeta i strucnih mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure; izrada strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije kao i pracenje i izvršenje istih; pripremu i izradu godišnjih izvještaja unutrašnje revizije; saradnju sa Sektorom Ministarstva finansija za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru i drugim državnim organima, medunarodnim i domacim ekspertskim institucijama i udruženjima; pracenje i predlaganje edukacije unutrašnjih revizora u skladu sa medunarodnim standardima unutrašnje revizije; obavljanje drugih poslova i zadataka iz djelokruga Jedinice.