Baner

Okvir međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI)


Okvir međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija ima za cilj da promoviše nezavisnu i efektivnu reviziju, koju sprovode vrhovne revizorske institucije (VRI). ISSAI standardi obuhvataju zahtjeve za vršenje revizije javnog sektora na nivou organizacije (VRI), dok na nivou pojedinačnih revizija, oni imaju za cilj da pruže podršku članicama INTOSAI-a u razvoju njihovog profesionalnog pristupa u skladu s njihovim ovlašćenjima, nacionalnim zakonima i propisima.

Međunarodni standardi vrhovnih revizorskih institucija sadrže dokumenta usvojena od strane Kongresa Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INCOSAI) kojima se uspostavljaju profesionalni standardi za vrhovne revizorske institucije. Standardi obuhvataju preporuke u vezi sa zakonskim, organizacionim i profesionalnim preduslovima kao i način sprovođenja revizorskih i ostalih zadataka koji se mogu povjeriti vrhovnim revizorskim institucijama. Svakom dokumentu dodijeljen je ISSAI broj.

Okvir međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija sadrži četiri nivoa:

  1. Nivo 1: Osnovni principi;
  2. Nivo 2: Preduslovi za rad VRI;
  3. Nivo 3: Osnovni principi revizije;
  4. Nivo 4: Smjernice za revizije.

Nivo 1: Osnovni principi - sadrži osnovne principe za uspostavljanje vrhovnih revizorskih institucija. Ovi principi sadžani su u Limskoj Deklaraciji (ISSAI 1).

Nivo 2: Preduslovi za rad VRI - razrađuje osnovne preduslove za valjano funkcionisanje i profesionalno postupanje VRI u pogledu organizacionih aspekata, koji podrazumijevaju nezavisnost, transparentnost, odgovornost, etiku i kontrolu kvaliteta kao značajne elemente za sve revizije VRI.

Dokumenti ovog nivoa su: Meksička deklaracija o nezavisnosti VRI (ISSAI 10); Smjernice i dobre prakse u vezi s nezavisnošću (ISSAI 11); Vrijednosti i koristi VRI - stvaranje promjena u životima građana (ISSAI 12); Principi transparentnosti i odgovornosti (ISSAI 20); Principi transparentnosti: dobra praksa (ISSAI 21); Etički kodeks (ISSAI 30); Kontrola kvaliteta (ISSAI 40).

Nivo 3: Osnovni principi revizije - tiče se sprovođenja revizija javnog sektora i sadrži opšte priznate profesionalne principe na kojima se temelji efektivna i nezavisna revizija javnog sektora. Osnovni principi revizije na III nivou temelje se na ISSAI 1 – Limskoj deklaraciji i ISSAI standardima na II nivou i dalje ih razrađuju, i obezbjeđuju mjerodavan međunarodni okvir koji definiše reviziju javnog sektora.

Dokumenti ovog nivoa su: Osnovni principi revizije javnog sektora (ISSAI 100); Osnovni principi finansijske revizije (ISSAI 200); Osnovni principi revizije uspjeha (ISSAI 300); Osnovni principi revizije usklađenosti (ISSAI 400).

Nivo 4: Smjernice za reviziju - razrađuje osnovne principe revizije u konkretne i detaljne operativne smjernice koje se mogu svakodnevno koristiti tokom sprovođenja revizija. Ovaj nivo čine Opšte smjernice za reviziju (ISSAI 1000-4999) kojim se utvrđuju zahtjevi za finansijsku reviziju (ISSAI 1000-2999), reviziju uspjeha (ISSAI 3000-3999) i reviziju usklađenosti (ISSAI 4000-4999).

Nivo 4 takođe sadrži i smjernice u vezi sa specifičnim oblastima kao što su: Posebne smjernice za međunarodne institucije (ISSAI 5000-5099); Posebne smjernice za reviziju okoline (ISSAI 5100-5199); Posebne smjernice za privatizacije (ISSAI 5200-5299); Posebne smjernice za IT reviziju (ISSAI 5300-5399); Posebne smjernice za reviziju javnog duga (ISSAI 5400-5499); Posebne smjernice za reviziju novčanih pomoći od prirodnih katastrofa (ISSAI 5500-5599); Posebne smjernice za kolegijalne preglede (ISSAI 5600-5699); Posebne smjernice za reviziju prevencije korupcije (ISSAI 5700-5799); Posebne smjernice za sprovođenje zajedničkih revizija između vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI 5800-5899).

INTOSAI smjernice za dobro upravljanje (INTOSAI GOV) sastoje se od dokumenata usvojenih od strane INCOSAI, a tiču se smjernica za javni sektor. Ove smjernice čine sljedeća dokumenta: Smjernice za internu kontrolu (INTOSAI GOV 9100-9199) i Smjernice za računovodstvene standarde (INTOSAI GOV 9200-9299).

Novi okvir za profesionalne standarde Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) predložio je INTOSAI Odbor za profesionalne standarde, a zvanično je usvojen na XX INCOSAI Kongresu u Južnoj Africi, 2010. godine.

Klasifikacija ISSAI standarda