Baner

Podgorica, 30. jun 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju jednog dijela Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore, oblast IT upravljanje.

Podgorica, 28. jun 2021.godine – Državni revizori Lidija Matović i Milan Popović prisustvovali su trećoj online radionici– revizija troškova vezanih za COVID 19 koja se organizuju u saradnji sa SIGMA-om za zemlje članice mreže VRI zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i ERS.

Podgorica, 25. jun 2021. godine – Visoka delegacija Nacionalne kancelarije za reviziju Republike Bugarske u sastavu predsjednik g. Tzvetan Tzvetkov i potpredsjednica gđa Goritsa Grancharova-Kozhareva je boravila u zvaničnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore. Pored članova delegacije Nacionalne kancelarije za reviziju Republike Bugarske, zvaničnom prijemu prisustvovala je ambasadorka Repubike Bugarske u Crnoj Gori, Nj.E. gđa Meglena Plugčieva i predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, finansije i budžet, g. Vladimir Joković.

Podgorica, 18.jun 2021.godine – Državna revizorka – načelnica u sektoru I , Mihaela Popović i državni revizor – rukovodilac Odeljenja, Ivan Marojević su učestvovali na  konferenciji „Na koji način se jača parlamentarna kontrola nad procesom donošenja budžeta: odnos između parlamenata, fiskalnih savjeta i vrhovnih revizorskih institucija“  u organizaciji Službe Skupštine Crne Gore i Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD)

Podgorica, 10. jun 2021. godine - Predstavnici Državne revizorske institucije su učestvovali na uvodnom sastanku povodom sprovođenja kooperativne revizije EUROSAI radne grupe za reviziju opština na temu "Sopstveni prihodi opština za pružanje kvalitetnih usluga građanima tokom pandemije".

Podgorica, 08. jun 2021.godine – Državni revizor – načelnik u sektoru II, Blažo Savković i državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za međunarodnu saradnju, reviziju EU fondova, standarde, strateški razvoj i odnose sa Skupštinom, Vladom i javnošću, Marija Žugić su učestvovali na e -seminaru EUROSAI Projektne grupe „Praćenje implementacije revizorskih preporuka“.

Podgorica, 7.jun 2021.godine – Predstavnici DRI su započeli Obuke za izradu infografika i vizualizacije podataka koje podržava Vestminsterska fondacija za demokratiju.

Podgorica, 03. jun 2021.godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2020.godinu

Podgorica, 31. maj 2021.godine – U skladu sa Zaključcima Odbora za bezbjednost Skupštine Crne Gore, od 07.05.2021. godine, a u vezi sa realizacijom preporuka datih od strane DRI u Izvještaju o reviziji Završnog računa budžeta Uprave policije za 2019. godinu, DRI obavještava javnost da je Uprava policije blagovremeno, dana 31. maja t.g. dostavila Izvještaj o realizaciji preporuka Državne revizorske institucije,  datih od strane  DRI u Izvještaju o reviziji Završnog računa budžeta Uprave policije za 2019. godinu.

Podgorica, 28. maj 2021.godine – Predstavnici DRI su u periodu od 24. - 28. maja t.g. učestvovali zajedno sa predstavncima iz VRI Bosne i Hercegovine i Kosova na trećoj online radionici na temu „Kontrole kvaliteta i osiguranje kvaliteta“ koja je održana uz ekspertsku podršku Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske.

Podgorica 20.maj 2021.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije učestvovali su na Obuci  za revizore o otkrivanju prevara i korupcije kroz proceduru revizije, koju je organizovala Programska kancelarija Savjeta Evrope – Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala,  19. i 20. maja u Kolašinu.

Skupština Crne Gore je na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021.godini, povodom razmatranja Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu, Izvještaja o reviziji Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu i Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2019 - oktobar 2020. godine, usvojila Zaključak kojim poziva Vladu Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije.

Strana 6 od 64