Baner

Podgorica, 26.jul 2017.godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju pravilnosti Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu.

Podgorica, 25. jul 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2016. godinu.

Podgorica, 24. jul 2017. godine – Državna revizorska institucija je izvršila i objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Sekretarijata za zakonodavstvo za 2016.godinu.

Podgorica, 24.jul 2017.godine - Državna revizorska institucija je izvršila i objavila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pozitivne Crne Gore za 2016. godinu.

Podgorica, 19.07.2017.godine – Članovi Senata DRI Crne Gore, dr Branislav Radulović i g. Zoran Jelić i sekretar Institucije, gđica Mihaela Popović su održali danas sastanak s ekspertima SIGMA-e i predstavnikom Ministarstva javne uprave na temu „Racionalizacije administracije“.

Nandžing, 18. jul 2017. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, Nikola N. Kovačević učestvovali su na Seminaru za vrhovne revizorske institucije Jugoistočne Evrope duž inicijative „Pojas i put“, od 10-16. jula t.g. u Nandžingu, Kina.

Podgorica, 12. jul 2017. godine – Državni revizori Državne revizorske institucije Republike Srbije za IT podršku reviziji, Dragan Stojanović i Dejan Stojiljković boravili su u radnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore u periodu 10-12. jula t.g.

Podgorica, 29. jun 2017. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore je izvršila i objavila Izvještaj o reviziji uspjeha „Energetska efikasnost u institucijama javnog sektora“. Izvještaj o reviziji uspjeha „Energetska efikasnost u institucijama javnog sektora“ je rezultat projekta paralelne revizije Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske i Državne revizorske institucije Crne Gore.

Podgorica, 26. jun 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Generalnog sekretarijata za 2016. godinu.

Podgorica, 21.06.2017.godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju pravilnosti „Upravljanje i raspolaganje imovinom koju koristi Ministarstvo odbrane“. Predmet revizije bile su aktivnosti Ministarstva odbrane u vezi upravljanja i raspolaganja imovinom veće vrijednosti (imovina čija je vrijednost veća od 3.000 €) koje se odnose na vođenje evidencija, normativno uređenje i usklađenost upravljanja i raspolaganja  sa zakonima i drugim propisima te sistem kontrola upravljanja i raspolaganja imovinom.

Tirana, 16. jun 2017.godine – Član Senata Nikola N. Kovačević i samostalni savjetnik u Odeljenju za pravna pitanja i antikorupciju, Sanja Šaranović, učestvovali su na okruglom stolu na temu „Uloga VRI u borbi protiv prevara i korupcije“, koji se održao 14-15. juna t.g. u Tirani. Domaćin okruglog stola je bila Vrhovna revizorska institucija Republike Albanije.

Beograd, 09. jun 2017. godine – Šesta radionica u okviru Drugog projekta paralelne revizije usjeha (PPA II) održana je u periodu od 05-09. juna t.g. u Beogradu. Revizorski tim Državne revizorske institucije Crne Gore, u sastavu dva državna revizora, Jadranka Delibašić i Radenko Davidović, je aktivno učestvovao u radu radionice.

Strana 49 od 74