Baner

Podgorica, 19. februar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha, u okviru koje se predmet revizije odnosio na efikasnost obračuna i naplate prihoda od korišćenja šuma.

Podgorica, 16. februar 2018 – Državna revizorska institucija je organizovala obuku za rukovodstvo i zaposlene na temu „IntoSAINT alata za samoprocjenu integriteta“. Obuku su održali predstavnici DRI koji su učestvovali na obuci za moderatore, od 4-8. decembra 2017. godine u Hagu u sastavu, Zoran Jelić član Senata, Radule Žurić član Senata, Stana Bešović načelnik u sektoru I i Marija Žugić rukovodilac Odeljenja za međunarodne odnose.

Podgorica, 16. februar 2018. godine - Državna revizorska institucija u skladu sa članom 4 i 12 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i članom 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja završila je reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja 30 (trideset)  političkih subjekata koji su u 2016. godini ostvarili prihode u iznosu većem od 10.000,00€.

Podgorica, 14. februar 2018. godine – Zbirni izvještaj o paralelnoj reviziji uspjeha na temu javnih nabavki predstavlja rezultat paralelnih revizija uspjeha koje su sprovele vrhovne revizorske institucije Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije.

Podgorica, 9. februar 2018. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore bila je domaćin radionice na temu „Revizije finansijskih izvještaja političkih subjekata“, od 8-9. februara t.g. u Podgorici.

Podgorica, 7. februar 2018. godine – Shodno članu 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanji, politički subjekat završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj podnosi organu uprave nadležnom za vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Podgorica, 5. februar 2018. godine - Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore, Mihaela Popović, sekretar Institucije i državni revizori, Ivan Marojević i Špiro Mijović,  prisustvovali su regionalnoj konferenciji na temu „Prelazak na obračunsko računovodstvo“, koja je održana 30-31. januara u Podgorici.

Podgorica, 5. februar 2018. godine - Senat Državne revizorske institucije je usvojio Smjernice za reviziju godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata, dana 12.01.2018.godine saglasno kojim će Državna revizorska institucija, osim Zakona o DRI, Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Poslovnika DRI i Uputstva o metodologiji vršenja finansijske revizije i revizije pravilnosti, ubuduće vršiti revizije političkih subjekata.

Podgorica, 31. januar 2018. godine - Shodno članu 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Državna revizorska institucija vrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata čiji ukupan prihod prelazi 10.000 eura.

Podgorica, 29. januar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Grupe birača „Građanska akcija“ za 2016. godinu.

Podgorica, 26. januar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti NVO Udruženje građana „ Izbor“ Herceg Novi za 2016. godinu.

Podgorica, 18. januar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti NVO „Perspektiva – Ana e Malit“ za 2016. godinu.

Strana 43 od 74