Baner

Podgorica, 02.avgust 2021.godine - Vestminsterska fondacija za demokratiju (WFD) je organizovala tri intenzivne sesije posvećene godišnjem izvještaju Državne revizorske institucije Crne Gore u periodu od 27. do 30. jula.

Podgorica, 02. avgust 2021. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu.

Podgorica, 30. jul 2021. godine – Državni ured za reviziju Republike Hrvatske je izvršio reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i usklađenosti poslovanja DRI Crne Gore za 2020. godinu u skladu sa pravilima i postupcima utvrđenim Okvirom profesionalnih načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

Podgorica, 29. jul 2021. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju naplate i evidencije sopstvenih prihoda u lokalnim samoupravama u okviru kategorije 71 - tekući prihodi u 2019. godini kod 10 lokalnih samouprava i to: Andrijevica, Berane, Gusinje, Herceg Novi, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Plav, Podgorica i Ulcinj.

Podgorica, 28.jul 2021.godine – Predstavnici DRI su završili Obuke za izradu infografika i vizualizacije podataka koje podržava Vestminsterska fondacija za demokratiju.

Podgorica, 27. jul 2021. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Rektorata Univerziteta Crne Gore za 2020. godinu.

Podgorica, 21. jul 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Državne izborne komisije.

Podgorica, 19.07.2021.godine -  Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Tužilaštva  za 2020.godinu.

Podgorica, 08.jul 2021. godine -  U okviru misije Međunarodnog monetarnog fonda, održan je online sastanak sa predstavnicima Državne revizorske institucije povodom ocjene Upravljanja javnim investicijama.

Podgorica, 6. jul 2021. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije su prisustvovali online obukama o rodnoj ravnopravnosti i rodno odgovornom budžetiranju, 30. juna i 2. jula, u organizaciji Vestminsterske fondacije za demokratiju.

Podgorica, 1. jul 2021. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije, na čelu sa predsjednikom Senata, dr Milanom Dabovićem i senatorom dr Branislavom Radulovićem su prisustvovali XXV UN/INTOSAI Simpozijumu, koji se održao u formatu video konferencije, u periodu od 28-30. juna t.g.

Podgorica, 1. jul 2021. godine - U organizaciji Savjeta Evrope, u okviru realizacije druge faze Projekta Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku, organizovana je obuka, 29. juna za revizore o jednostavnom i ciljanom izvještavanju o potencijalnim prevarama i korupciji otkrivenim revizijom, kao i obuka, 30. juna za poslanike Skupštine Crne Gore i DRI o korišćenju kontrolne funkcije parlamenta u vezi sa potencijalnim lošim upravljanjem javnim sredstvima.

Strana 5 od 64