Baner

Podgorica, 26. jun 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Generalnog sekretarijata za 2016. godinu.

Podgorica, 21.06.2017.godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju pravilnosti „Upravljanje i raspolaganje imovinom koju koristi Ministarstvo odbrane“. Predmet revizije bile su aktivnosti Ministarstva odbrane u vezi upravljanja i raspolaganja imovinom veće vrijednosti (imovina čija je vrijednost veća od 3.000 €) koje se odnose na vođenje evidencija, normativno uređenje i usklađenost upravljanja i raspolaganja  sa zakonima i drugim propisima te sistem kontrola upravljanja i raspolaganja imovinom.

Tirana, 16. jun 2017.godine – Član Senata Nikola N. Kovačević i samostalni savjetnik u Odeljenju za pravna pitanja i antikorupciju, Sanja Šaranović, učestvovali su na okruglom stolu na temu „Uloga VRI u borbi protiv prevara i korupcije“, koji se održao 14-15. juna t.g. u Tirani. Domaćin okruglog stola je bila Vrhovna revizorska institucija Republike Albanije.

Beograd, 09. jun 2017. godine – Šesta radionica u okviru Drugog projekta paralelne revizije usjeha (PPA II) održana je u periodu od 05-09. juna t.g. u Beogradu. Revizorski tim Državne revizorske institucije Crne Gore, u sastavu dva državna revizora, Jadranka Delibašić i Radenko Davidović, je aktivno učestvovao u radu radionice.

Beč, 02. jun 2017. godine – U organizaciji Generalnog sekretarijata INTOSAI-a i Odeljenja UN-a za ekonomska i socijalna pitanja (UNDESA), održan je XXIV UN/INTOSAI Simpozijum, u Beču, od 31. maja do 02. juna t.g. Delegaciju Državne revizorske institucije Crne Gore na Simpozijumu predstavljali su predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, dr Branislav Radulović.

Podgorica, 01.06.2017.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Albanske alternative za 2016. godinu.

Podgorica, 31.05.2017.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2016. godinu.

Istanbul, 26. maj 2017. godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, na čelu s predsjednikom Senata, dr Milanom Dabovićem i članom Senata, Zoranom Jelićem i sekretarom Institucije, Mihaelom Popović, učestvovala je u radu X Kongresa Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija, od 22 - 25. maja 2017. godine, u Istanbulu.

Podgorica, 16.05.2017. godine – Delegacija Ureda za reviziju Republike Hrvatske, na čelu sa mr Božom Vuletić-Antićem, pomoćnikom generalnog revizora za reviziju uspjeha je boravila u radnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji.

Podgorica, 15. maj 2017 – U okviru Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku – Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori (AEC-MNE), u Državnoj revizorskoj instituciji je održan sastanak sa ekspertima Savjeta Evrope.

Tirana, 15. maj 2017. godine - Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore, na čelu s načelnikom u sektoru III, g. Gagom Gegajem borave u studijskoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Republike Albanije, u periodu od 15-16. maja t.g. u Tirani.

Viljnus, 12. april 2017. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, na čelu sa članom Senata, Nikolom N. Kovačevićem prisustvuje uvodnom sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština u Viljnusu.

Strana 39 od 64