Baner

Podgorica, 2. novembar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2017. godinu.

Podgorica, 31. oktobar 2018. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore podnosi Skupštini Crne Gore Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2017 – oktobar 2018. godine u skladu s obavezom utvrđenom Ustavom Crne Gore i Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore.

Podgorica, 26. oktobar 2018. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Završnog računa budžeta Opštine Berane za 2017. godinu.

Podgorica, 25. oktobar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Grupe građana Građanske inicijative za 2017. godinu.

Podgorica, 24.oktobar 2018. godine – Na osnovu člana 26 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2017. godini. Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2017. godini je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar 2017 – oktobar 2018. godine.

Podgorica, 24.oktobar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Crnogorske za 2017. godinu.

Podgorica, 23. oktobar 2018. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju finansijskog izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije za 2017. godinu i usklađenost poslovanja subjekta revizije sa zakonima, drugim propisima i podzakonskim aktima.

Opole, 19. oktobar 2018. godine - Sastanku EUROSAI IT Radne grupe koji je odrzan u periodu 17-19. oktobar 2018. godine u Opole, Poljska prisustvovala je Biljana Bulatović, državni revizor - rukovodilac Odjeljenja za razvoj, primjenu i reviziju informacionih sistema.

Székesfehérvár, 19. oktobar 2018. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore u sastavu Vladan Perović, načelnik u sektoru V i rukovodioci Odeljenja u sektoru V, Dobrila Glomazić i Sonja Raičković učestvovala je na međunarodnom seminaru Evropske organizacije regionalnih vrhovnih revizorskih institucija (EURORAI) na temu „Revizija preduzeća u vlasništvu lokalnih vlasti“, održanom u Székesfehérvár, Mađarska, 18. oktobra t.g.

Hag, 19. oktobar 2018. godine – U Hagu, Holandiji je u periodu od 18-19. oktobra 2018. godine održana radionica o naučenim lekcijama iz sprovedenih IntoSAINT samoprocjena u organizaciji Revizorskog suda Holandije.

Podgorica, 19. oktobar 2018. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Farmaceutske komore Crne Gore za 2017. godinu.

Varšava, 18. oktobar 2018. - Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala je na sastanku pod nazivom “Metodologija revizije“ u organizaciji EUROSAI.

Strana 33 od 71