Baner

Podgorica, 28. februar 2018. godine – Zoran Jelić, član Senata i Mihaela Popović, sekretar Institucije su prisustvovali sastanku Posebne radne grupe za reformu javne uprave.

Podgorica, 27. februar 2018. godine - Predsjednik Senata dr Milan Dabović, član Senata Zoran Jelić i sekretar Institucije Mihaela Popović prisustvovali su na konferenciji „Izazovi reforme javne uprave u Crnoj Gori“, koju je organizovalo Ministarstvo javne uprave u saradnji sa SIGMA/OECD.

Podgorica, 26. februar 2018. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, Zoran Jelić sastali su se danas sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, koja boravi u Crnoj Gori radi održavanja redovnih godišnjih konsultacija. Delegaciju MMF-a predvodio je šef misije, g. Martin Petri.

Podgorica, 22. februar 2018. godine – U periodu od 20-22. februara t.g, u Podgorici, u Državnoj revizorskoj instituciji boravila je misija SIGMA-e u cilju pružanja stručne podrške i praćenja izrade Strateškog plana razvoja DRI za period 2018 – 2022. godine, Akcionog plana i Smjernica za vršenje revizije završnog računa Budžeta Crne Gore.

Podgorica, 19. februar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha, u okviru koje se predmet revizije odnosio na efikasnost obračuna i naplate prihoda od korišćenja šuma.

Podgorica, 16. februar 2018 – Državna revizorska institucija je organizovala obuku za rukovodstvo i zaposlene na temu „IntoSAINT alata za samoprocjenu integriteta“. Obuku su održali predstavnici DRI koji su učestvovali na obuci za moderatore, od 4-8. decembra 2017. godine u Hagu u sastavu, Zoran Jelić član Senata, Radule Žurić član Senata, Stana Bešović načelnik u sektoru I i Marija Žugić rukovodilac Odeljenja za međunarodne odnose.

Podgorica, 16. februar 2018. godine - Državna revizorska institucija u skladu sa članom 4 i 12 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i članom 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja završila je reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja 30 (trideset)  političkih subjekata koji su u 2016. godini ostvarili prihode u iznosu većem od 10.000,00€.

Podgorica, 14. februar 2018. godine – Zbirni izvještaj o paralelnoj reviziji uspjeha na temu javnih nabavki predstavlja rezultat paralelnih revizija uspjeha koje su sprovele vrhovne revizorske institucije Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije.

Podgorica, 9. februar 2018. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore bila je domaćin radionice na temu „Revizije finansijskih izvještaja političkih subjekata“, od 8-9. februara t.g. u Podgorici.

Podgorica, 7. februar 2018. godine – Shodno članu 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanji, politički subjekat završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj podnosi organu uprave nadležnom za vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Podgorica, 5. februar 2018. godine - Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore, Mihaela Popović, sekretar Institucije i državni revizori, Ivan Marojević i Špiro Mijović,  prisustvovali su regionalnoj konferenciji na temu „Prelazak na obračunsko računovodstvo“, koja je održana 30-31. januara u Podgorici.

Podgorica, 5. februar 2018. godine - Senat Državne revizorske institucije je usvojio Smjernice za reviziju godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata, dana 12.01.2018.godine saglasno kojim će Državna revizorska institucija, osim Zakona o DRI, Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Poslovnika DRI i Uputstva o metodologiji vršenja finansijske revizije i revizije pravilnosti, ubuduće vršiti revizije političkih subjekata.

Strana 32 od 64