Baner

Podgorica, 17. maj 2019. godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja i reviziju pravilnosti poslovanja centara za socijalni rad u Podgorici, Baru i Beranama za 2017. godinu.

Tirana, 10. maj 2019. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, u sastavu Nikola Kovačević, Senator i Zoran Jelić, Senator učestvovali su na dvodnevnom seminaru u organizaciji Svjetske Banke i SIGMA-e, pod podrškom Fonda za jačanje odgovornosti i povjereničkog okruženja (SAFE) na temu „Jačanje Parlamenta – Odnos sa VRI u cilju jačanja učinka eksterne revizije u zemljama Zapadnog Balkana“.

Priština, 7. maj 2019. godine – Predsjednik Državne revizorske institucije Crne Gore, dr Milan Dabović učestvovao je na konferenciji koju je organizovala Nacionalna kancelarija za reviziju Kosova na temu „Parlamentarni nadzor javnih finansija“.

Budva, 09. maj 2019. godine – Na dvodnevnoj obuci „Primjena upravnog prava u borbi protiv organizovanog kriminala i  korupcije“  koja je organizovana  kod strane američke ambasade u Crnoj Gori u periodu od 07.05.2019 do 08.05.2019 godine, prisustvovali su predstavnici Državne revizorske institucije Popović Mihaela, Sekretar Institucije i Braletić Balša – Savjetnik za pravna pitanja i antikorupciju.

Bukurešt, 7. maj 2019. godine – Računski sud Rumunije bio je domaćin Konferencije na temu „EU inovacije u reviziji i povećana savjetodavna uloga VRI, radi dobrobiti društva“

Bukurešt, 10. april 2019. godine – Računski sud Rumunije bio je domaćin sastanka oficira za vezu Mreže Vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i zemalja potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog računskog suda, koji je održan u okviru redovnog sastanka Oficira za vezu vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije.

Podgorica, 10. april 2019. godine – U skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za sticanje zvanja državni revizor,  Državna revizorska institucija je organizovala februarski ispitni rok za polaganje ispita za državnog revizora.

Floriana, Malta, 3-5. april 2019. godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore koju su činili Radule Žurić, član Senata, Biljana Bulatović, državni revizor - rukovodilac Odjeljenja za razvoj, primjenu i reviziju informacionih sistema i Ivana Čelebić, državni revizor, prisustvovala je XIII sastanku EUROSAI radne grupe za informacione tehnologije (ITWG), koja je održana u Floriani, Malta, 3-5. aprila 2019. godine.

Podgorica, 4. april 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila i objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica za 2017. godinu.

Podgorica, 3. april 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2017. godinu.

Skoplje, 31. mart 2019. godine – Delegacija Državne revizorske institucije, u sastavu senator Nikola N. Kovačević i senator Zoran Jelić je prisustvovala obilježavanju dvadeset godina postojanja Zavoda za državnu reviziju Sjeverne Makedonije.

Pariz, 22. mart 2019. godine – U organizaciji OECD/SIGMA-e, delegacija Državne revizorske institucije koju su činili predsjednik Senata dr Milan Dabović, senator Zoran Jelić i stariji saradnik državnog revizora Draško Novaković je učestvovala na okruglom stolu „Prakse izvještavanja u cilju jačanja uticaja”, koji je organizovan u okviru Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda.

Strana 25 od 67