Baner

Podgorica, 17. jul 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2018. godinu.

Podgorica, 16. jul 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila i objavila Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost inspekcijskog nadzora u oblasti priređivanja igara na sreću“. Cilj revizije je bio da utvrdi efikasnost inspekcijskog nadzora nad pravnim licima (objektima) koja se bave priređivanjem igara na sreću i efikasnost inspekcijskog nadzora u oblasti naplate i kontrole prihoda budžeta od koncesione naknade za priređivanje igara na sreću.

Podgorica, 8. jul 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja JUVSŠ „Policijska akademija“ za 2018. godinu.

Varšava, 1. jul 2019. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i rukovodilac Odeljenja za međunarodnu saradnju, Marija Žugić učestvovali su na sastanku Kontakt komiteta vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije od 27-28. juna t.g. u Varšavi.  

Podgorica, 1. jul 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Uspješnost uspostavljanja, vođenja i kontrole evidencije državne imovine kod državnih organa“.

Podgorica, 27. jun 2019 – Senatori Zoran Jelić i Radule Žurić, sekretarka Institucije Mihaela Popović zajedno sa saradnicima održali su danas sastanak sa predstavnicima Svjetske banke povodom razmatranja Ocjene javnih rashoda i fiskalne odgovornosti (PEFA).

Podgorica, 25. jun 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda rada za 2018. godinu.

Podgorica, 21. jun 2019. godine -  Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva finansija za 2018. godinu.

Podgorica, 20. jun 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2018. godinu.

Stokholm, 18. jun 2019. godine - Delegacija Državne revizorske institucije, koju su činili senatori Nikola N. Kovačević i Zoran Jelić, sekretar Mihaela Popović, rukovodilac Odeljenja za međunarodne odnose Marija Žugić i državni revizor Špiro Mijović je učestvovala na četvrtoj radionici na temu „Izvještavanja u finansijskoj reviziji“.

Podgorica, 06. Jun, 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaja DRI o reviziji Sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda za 2016. godinu.

Podgorica, 04. jun 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja centra za socijalni rad u Nikšiću i Pljevljima za 2018. godinu.

Strana 18 od 61