Baner

Zbog interesovanja javnosti i sredstava informisanja Senat DRI, na sjednici održanoj 21. decembra 2020 godine, usvojio je sljedeću izjavu za javnost:

Podgorica, 15. decembar 2020. godine – Na inicijativu međunarodne organizacije SIGMA-e, održana je online radionica za vrhovne revizorske institucije članice Mreže zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i Evropskog revizorskog suda za planiranje i sprovođenje revizija troškova povezanih sa pandemijom COVID 19.

Podgorica, 14. decembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja JU Službeni list za 2019. godinu.

Podgorica, 9. decembar 2020. godine – Danas je u sklopu projekta koji NVO Institut alternativa sprovodi uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju pod nazivom “Jačanje nadzora javnih finansija u Crnoj Gori”, održan konsultativni sastanak između Državne revizorske institucije i civilnog sektora u susret izradi Godišnjeg plana revizija DRI za 2021. godinu. Ispred Državne revizorske institucije, na sastanku su govorili senatori Nikola N. Kovačević i Zoran Jelić.

Podgorica, 1. decembar 2020. godine – Državni revizor – rukovodilac Odeljenja za praćenje fiskalne odgovornosti Ivan Marojević i državni revizor mr Špiro Mijović su održali onlajn obuku za revizorski kadar Državne revizorske institucije vezano za primjenu Smjernica za vršenje revizije završnog računa budžeta države.

Podgorica, 30. novembar 2020. godine – U mjesečnom Journal časopisu Evropskog revizorskog suda „Ostvarivanje dodate vrijednosti EU“, objavljen je članak predsjednika Senata dr Milana Dabovića na temu „Težnja za pridruživanjem Evropskoj uniji: dodatna vrijednost za Crnu Goru i eksternu reviziju – gledište VRI zemlje kandidata“.

Podgorica, 27. novembar 2020. godine – U Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Deponija d.o.o. Podgorica  za 2019. godinu, nadležni Kolegijum DRI je, u skladu sa članom 15 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, između ostalog naložio subjektu revizije da Društvo u roku od 30 dana dostavi DRI plan aktivnosti za realizaciju izdatih preporuka koji treba da sadrži mjere, nosioce aktivnosti i rokove.

Podgorica, 19. novembar 2020. godine – Senator Državne revizorske institucije Zoran Jelić zajedno sa revizorima iz Sektora V je učestvovao na četvrtom godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština (EUROSAI TFMA), koji je organizovan putem online platforme. 

Podgorica, 16. novembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Opštine Danilovgrad za 2019. godinu.

Podgorica, 15. novembar 2020. godine – Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici kroz realizaciju projekta "Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku faza II", kao zajednička inicijativa Evropske unije i Savjeta Evrope za Jugoistočnu Evropu je realizovala obuku za državne revizore na temu najboljih praksi u reviziji političkih subjekata, u periodu od 12-13. novembra t.g. u Podgorici.

Podgorica, 5. novembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske unije Albanaca za 2019. godinu. 

Podgorica, 4. novembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu i usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima i drugim aktima. 

Strana 18 od 71