Baner

Podgorica, 18.jun 2021.godine – Državna revizorka – načelnica u sektoru I , Mihaela Popović i državni revizor – rukovodilac Odeljenja, Ivan Marojević su učestvovali na  konferenciji „Na koji način se jača parlamentarna kontrola nad procesom donošenja budžeta: odnos između parlamenata, fiskalnih savjeta i vrhovnih revizorskih institucija“  u organizaciji Službe Skupštine Crne Gore i Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD)

Podgorica, 10. jun 2021. godine - Predstavnici Državne revizorske institucije su učestvovali na uvodnom sastanku povodom sprovođenja kooperativne revizije EUROSAI radne grupe za reviziju opština na temu "Sopstveni prihodi opština za pružanje kvalitetnih usluga građanima tokom pandemije".

Podgorica, 08. jun 2021.godine – Državni revizor – načelnik u sektoru II, Blažo Savković i državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za međunarodnu saradnju, reviziju EU fondova, standarde, strateški razvoj i odnose sa Skupštinom, Vladom i javnošću, Marija Žugić su učestvovali na e -seminaru EUROSAI Projektne grupe „Praćenje implementacije revizorskih preporuka“.

Podgorica, 7.jun 2021.godine – Predstavnici DRI su započeli Obuke za izradu infografika i vizualizacije podataka koje podržava Vestminsterska fondacija za demokratiju.

Podgorica, 03. jun 2021.godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2020.godinu

Podgorica, 31. maj 2021.godine – U skladu sa Zaključcima Odbora za bezbjednost Skupštine Crne Gore, od 07.05.2021. godine, a u vezi sa realizacijom preporuka datih od strane DRI u Izvještaju o reviziji Završnog računa budžeta Uprave policije za 2019. godinu, DRI obavještava javnost da je Uprava policije blagovremeno, dana 31. maja t.g. dostavila Izvještaj o realizaciji preporuka Državne revizorske institucije,  datih od strane  DRI u Izvještaju o reviziji Završnog računa budžeta Uprave policije za 2019. godinu.

Podgorica, 28. maj 2021.godine – Predstavnici DRI su u periodu od 24. - 28. maja t.g. učestvovali zajedno sa predstavncima iz VRI Bosne i Hercegovine i Kosova na trećoj online radionici na temu „Kontrole kvaliteta i osiguranje kvaliteta“ koja je održana uz ekspertsku podršku Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske.

Podgorica 20.maj 2021.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije učestvovali su na Obuci  za revizore o otkrivanju prevara i korupcije kroz proceduru revizije, koju je organizovala Programska kancelarija Savjeta Evrope – Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala,  19. i 20. maja u Kolašinu.

Skupština Crne Gore je na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021.godini, povodom razmatranja Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu, Izvještaja o reviziji Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu i Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2019 - oktobar 2020. godine, usvojila Zaključak kojim poziva Vladu Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije.

Podgorica, 17. maj 2021.godine – Predsjednik Senata dr Milan Dabović je prisustvovao 12. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore na kojoj je razmatran Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu. Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet je obavijestio da je Državna revizorska institucija 14. aprila dostavila Odboru shodno članu 44 Zakona o DRI i 26 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti informaciju o analizi indikatora fiskalne odgovornosti centralnog nivoa države u vezi Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu.

Podgorica, 17. maj 2021.godine – Državna revizorska institucija je sprovela reviziju uspjeha na temu „Efikasnost mehanizma regulacije praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha“.

Podgorica, 15. maj 2021. godine – Državna revizorska institucija danas obilježava 120. godina od osnivanja Glavne državne kontrole kao posebnog računsko-sudskog organa kontrole javnih finansija Knjaževine Crne Gore.

Strana 13 od 70