Baner

Podgorica, 28. maj 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja JU „Lovćen Bečići“ za 2019.godinu.

Podgorica, 18. maj 2020. godine -  Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Budva i Tivat za 2019. godinu.

Podgorica, 26. mart 2020. godine – Senat Državne revizorske institucije je, na sjednici održanoj 26. marta prihvatio zahtjev zaposlenog, Lidije Matović – državne revizorke u sektoru II za obustavu dijela zarade u vrijednosti od 50% jedne mjesečne zarade na ime donacije za potrebe borbe protiv epidemije korona virusa.

Podgorica, 23. mart 2020. godine - Senat Državne revizorske institucije, na sjednici održanoj 23. marta, donio je Odluku o obustavi dijela zarade na ime donacije shodno preporuci Vlade Crne Gore da svi javni funkcioneri na centralnom i lokalnom novou, za potrebe borbe protiv epidemije korona virusa, izvrše uplatu donacije u vrijednosti od 50% jedne mjesečne zarade na poseban račun kod Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, koji je otvoren za ove namjene.

Podgorica, 19. mart 2020. godine - Državna revizorska institucija (DRI) u skladu sa članom 4 i 12 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i članom 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja izvršila je reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja 25 (dvadeset pet) politička subjekta koji su u 2018. godini ostvarili prihode u većem iznosu od 10.000,00€.

Pržno, 24. februar 2020. godine – Državna revizorska institucija u saradnji sa SIGMA -om bila je domaćin Konferencije na temu „Rad sa parlamentima u cilju jačanja uticaja revizije“, koja je održana 20-21. februara u Pržno.

Priština, 16. februar 2020. godine – Na poziv generalnog revizora Nacionalne kancelarije za reviziju Kosova, g. Besnika Osmanija, delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore na čelu sa predsjednikom Senata dr Milanom Dabovićem je učestvovala na međunarodnoj konferenciji na temu „Značenje i značaj članstva u INTOSAI: Uticaj i koristi za vrhovne revizorske institucije“, koja je održana 12. februara 2020. godine u Prištini.

Podgorica, 3. februar 2020. godine – U cilju realizacije praćenja preporuka datim u Izvještaju o reviziji uspjeha - Uspješnost uspostavljanja, vođenja i kontrole evidencije državne imovine kod državnih organa,  DRI br. 40116/19-023-20/31, od 25. juna 2019. godine, Uprava za imovinu je dostavila Državnoj revizorskoj instituciji Izvještaj o realizaciji preporuka, kao i o intenziviranim i realizovanim aktivnostima iz Akcionog plana za uspostavljanje jedinstvene evidencije državne imovine.

Podgorica, 29. januar 2020. godine - Državna revizorska institucija je danas održala konferenciju za medije na kojoj su predstavljeni rezultati iz Izvještaja o ocjeni učinka „Javna potrošnja i finansijska odgovornosti“ (PEFA), koji se odnose na oblast eksterne revizije.

Podgorica, 27. januar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2018. godinu.

Skupština Crne Gore je na Šestoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini povodom razmatranja Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2018. godinu i Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2018 - oktobar 2019. godine usvojila Zaključak kojim poziva Vladu Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije.

Podgorica, 20. januar 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad Bar za 2017. godinu.

Strana 12 od 61