Baner

Podgorica, 21. oktobar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2018. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja Ministarstva sa propisima.

Sarajevo, 18. oktobar 2019. godine -  U saradnji sa Nacionalnom kancelarijom za reviziju Švedske održana je prva radionica na temu „Kontrole kvaliteta i osiguranja kvaliteta“ za predstavnike VRI Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore.

Struga, 18. oktobar 2019. godine – Delegacija DRI Crne Gore, koju su činili državni revizor – rukovodilac Odeljenja u sektoru III Veselin Urošević i državni revizor Siniša Čađenović prisustvovala je XI Godišnjoj konferenciji NAO Kosova na temu „Jačanje uticaja revizije u cilju unapređenja upravljanja javnim sektorom“.

Podgorica 17. oktobar 2019. godine - Povodom kvalifikacija izrečenih u saopštenju menanadžmenta JP “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” - Budva, vezanih za Konačan izvještaj o kontrolnoj reviziji ovog privrednog društva, Državna revizorska institucija saopštava sljedeće:

Bratislava, 16. oktobar 2019. godine - Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala je u radu IT radne grupe kontrolno okruženje za e-upravu i Aktivni priručnik za vršenje IT revizije, koja je održana u Bratislavi (Slovačka) u periodu 14-16. oktobar 2019. godine. Delegaciju su činili načelnik Gaga Gegaj, rukovodilac Odjeljenja za razvoj, primjenu i reviziju informacionog sistema Biljana Bulatović i državni revizor Ivana Čelebić.

Podgorica, 15. oktobar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Ljekarske komore Crne Gore za 2018. godinu.

Podgorica, 14. oktobar 2019. godine – Na osnovu člana 4. i 9. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i člana 68. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Državna revizorska institucija izvršila je reviziju Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu.

Lisabon, 13. oktobar 2019. godine – Delegacija Državne revizorske institucije koju su činili senator Zoran Jelić, načelnik u sektoru Vladan Perović, rukovodioci odeljenja Dobrila Glomazić i Sonja Raičković i rukovodilac Odeljenja za međunarodnu saradnju Marija Žugić učestvovala je u radu trećeg godišnjeg sastanka EUROSAI TFMA Radne grupe za reviziju opština i seminara na temu „Funkcije koje obavljaju opštine“, u periodu od 10-11. oktobra 2019. godine u Lisabonu.

Podgorica, 10. oktobar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka sadržanih u konačnom izvještaju o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja JP „Regionalni vodovod Crnogorsko Primorje“ – Budva za  2016. godinu.

Podgorica, 9. oktobar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske Crne Gore  za 2018. godinu.

Podgorica, 8. oktobar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove srpske demokratije za 2018. godinu.

Podgorica, 7. oktobar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Ministarstva javne uprave za 2018. godinu.

Strana 11 od 57