Baner

Podgorica, 17. septembar 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja DOO "Sportski objekti" – Podgorica.

Podgorica, 13. septembar 2021. godine – Državne revizorke Ivana Vujošević i Suzana Radošević su učestvovali na obuci u vezi sa sprovođenjem Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih Nacija (SDG) u okviru EUROSAI Radne grupe za reviziju opština (EUROSAI TFMA).

Podgorica, 03. avgust 2021. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Opštine Tuzi za 2020. godinu.

Podgorica, 02.avgust 2021.godine - Vestminsterska fondacija za demokratiju (WFD) je organizovala tri intenzivne sesije posvećene godišnjem izvještaju Državne revizorske institucije Crne Gore u periodu od 27. do 30. jula.

Podgorica, 02. avgust 2021. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu.

Podgorica, 30. jul 2021. godine – Državni ured za reviziju Republike Hrvatske je izvršio reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i usklađenosti poslovanja DRI Crne Gore za 2020. godinu u skladu sa pravilima i postupcima utvrđenim Okvirom profesionalnih načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

Podgorica, 29. jul 2021. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju naplate i evidencije sopstvenih prihoda u lokalnim samoupravama u okviru kategorije 71 - tekući prihodi u 2019. godini kod 10 lokalnih samouprava i to: Andrijevica, Berane, Gusinje, Herceg Novi, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Plav, Podgorica i Ulcinj.

Podgorica, 28.jul 2021.godine – Predstavnici DRI su završili Obuke za izradu infografika i vizualizacije podataka koje podržava Vestminsterska fondacija za demokratiju.

Podgorica, 27. jul 2021. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Rektorata Univerziteta Crne Gore za 2020. godinu.

Podgorica, 21. jul 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Državne izborne komisije.

Podgorica, 19.07.2021.godine -  Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Tužilaštva  za 2020.godinu.

Podgorica, 08.jul 2021. godine -  U okviru misije Međunarodnog monetarnog fonda, održan je online sastanak sa predstavnicima Državne revizorske institucije povodom ocjene Upravljanja javnim investicijama.

Strana 1 od 60