Baner

Podgorica, 27.septembar 2022.godine Državna revizorska institucija (DRI) je nakon sprovedenog postupka revizije uspjeha ocijenila da se Nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke, u periodu januar 2016-januar 2020. godine, neuspješno  sprovodio.

Podgorica, 23. septembar 2022. godine - U cilju izrade Strateškog plana razvoja Državne revizorske institucije za period 2023 – 2027. godine, Državna revizorska institucija je uz ekspertsku podršku SIGMA-e – Zajednička inicijativa Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije  sprovodi ocjenu saradnje DRI sa ključnim spoljnim zainteresovanim stranama, koja će joj pomoći da stekne razumijevanje o iskustvima, percepciji i očekivanjima spoljnih zainteresovanih strana u vezi sa radom DRI.

Stokholm, 22.septembar 2022.godine - Državni revizor – rukovodilac Odjeljenja za finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Špiro Mijović učestvovao je na petoj Konferenciji Evropske organizije vrhovnih revizorskih institucije (EUROSAI) za mlade koja se održala u Stokholmu u periodu od 12-15. septembra t.g.

Podgorica, 22.septembar 2022.godine – Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta za 2021. godinu

Podgorica, 16.septembar 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske narodne partije za 2021. godinu.

Podgorica, 15.septembar 2022.godine  - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti  za 2021.godinu.

Podgorica, 14.septembar 2022.godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Informacionog sistema obrazovanja Crne Gore, oblast IT upravljanje.

Podgorica, 13.septembar 2022.godine – U prostorijama koje koristi Državna revizorska institucija, dana 24.maja 2022.godine izbio je požar koji je prouzrokovao veliku štetu na objektu i elektroinstalacijama.

Stokholm, 12.septembar 2022.godine – Državni revizor načelnik u sektoru II Blažo Savković i državni revizori u sektoru II Milan Popović i Lidija Matović prisustvovati su radionici „Revizija uspjeha“ u okviru Programa obuke za reviziju uspjeha u organizaciji SNAO Švedske, u periodu od 05.do 09.septembra 2022.godine.

Podgorica, 08. septembar 2022. godine – Senator Državne revizorske institucije dr Branislav Radulović i državna revizorka u Odjeljenju za vršenje revizije informacionih sistema Ivana Čelebić su učestovali na XV sastanku EUROSAI radne grupe za informacione tehnologije u Bukureštu.

Podgorica, 02.septembar 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Opštine Herceg Novi za 2021.godinu.

Podgorica, 01.avgust 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Ustavnog suda za 2021. godinu.

Strana 1 od 71